Şiirler


 01 Kasım 2021


DÜŞ - DÜŞÜNCƏ - DÖYÜŞÇÜ

 

Oğlanyana deyilimiş bu imaj;

Gözü bağlı -

          Əli bağlı -

                Ayağı bağlı -

Bir qurşun açılmadan,

Necə sevdiyini bir başa danmaq!!!

Səhər-səhər saat bəlirsiz,

Son addımlar yeriyir -

Hayatın qalanını!!

Həyətdəki əsgərlər

         Müsəlləh dayandıqdaaaaaaa…

Birazdan qılıq tütüb -

        Hədəfə alacaqlar,

              Ürəyinin başını və qarınını!!!

Dediyindən dönsəydi -

                     Diri qala bilərdi.

Yuxudan durmasaydısa,

                                     Ölərdi...

 

 

ESTOKASTİK

 

Bəlkədə min il sonra,

Çox sadəcə bir qız-uşağı -

Qulaqlarına hedfon taxaraq

            Səksəkəylə

                Geym oynayırda indimizi!!

Yaxod, bəlkə də indi,

Hansısa bir sabahda;

           Daş üstə cızılacaq

             Şəkil fikiriyik kimi,

          Pırosə keçiririk -

                     Vaılmaqçün

                     Cızılmaqçün

                           Xeyli soralar üçün -

Neandertal birisinin

Gözlərində -

                     Barmaqlarında...

 

 

AYRILIQ MAHNISI

 

Nifrǝtli baxışlarin -

Bir dǝ dodaqlarının,

Heç bir söz söylǝmǝdǝn,

                   tez-tez tǝrpǝnilmǝsi!!!

Dey-tu-dey ǝtrinin soyuq qoxusu

Telefonun: [Amamiyooo ♫♪ zǝng sǝsi]

Özünü itirmǝyi

           Əlinin titrǝmǝsi!!!

Yel vurub dağıdır lǝx saçlarını…

Dinmǝk istǝmǝyirsǝn -

              Gülmǝk istǝmǝyirsǝn,

              Qǝhǝr basır 

                                 vǝ

                                        sǝn gedirsǝn!!!

Bunlar hamısı yetǝr -

            Ürǝyimin darixmasına!!!

Bunlar hamısı yetǝr -

           Evimi yıxmasına!!!

Sevinmǝk hǝsrǝtinin -

                             Qǝlbimi sıxmasına…

 

 

ÖLÜMƏ DAİR BİLDİRİŞ

 

… Hadisǝdǝn neçǝ mǝnzil uzaqda

Əllǝri ciblǝrindǝ -

           Yügürürdü usu pǝrişan!..

Bir tǝkcǝ getdiyi yolu duyurdu

Bir dǝ

             yalnizlığını!!!

Gǝrgin idi - didǝrgin idi

Yol uzunu birbaşa, durmadan yügürürdü -

      Yügürürdü - dururdu;

Dururdu vǝ gök üzünǝ baxıb gülürdü.

Hadisǝ baş vermǝdǝn,

           Baş alıb yola çıxdı…

O, yola çıxdığında, ölüm evinǝ girdi!!

O, yola çıxdığında, ölüm evini yıxdi…

 

Hadisǝdǝn neçǝ mǝnzil uzaqda

Əllǝri ciblǝrindǝ

         Yügürürdü usu pǝrişan

Yügürürdü özündǝn

Yügürürdü ölümdǝn…

         … Ölümdǝn yügürürdü…-

                                         Ölümǝ doğru!!!

 

 

DƏRD SİMGƏSİ; ANAM

 

Tun-çiçǝyi qoxuyurdu xǝlvǝt küçǝmiz…

Kimsǝni qarşılamağa -

     Kimsǝni izlǝmǝyǝ -

          Kimsǝni görmǝmǝk üçün -

Dışarıya çıxmamışdım o ğǝrib axşam.

Bir hikayǝt söylǝmişdi Anam otaqda

     Çıldırmışdım -

                   Dışarıya çıxdım…

 

Öz başına gǝlǝnlǝri

Başqasının dilindǝn hikayǝt söylǝmişdi -

     Nǝdǝnmi görǝn?

           Nǝdǝnmi böylǝ didǝrgin -

Böylǝ yalqızca ömür sürǝn -

                                   Dediyini gözü ilǝ görǝn

Yaşadığı hayata yanaşırdı özgǝsi kimi!!!

Nǝdǝnmi sǝn, mǝn kimi;

Mǝnsǝ Anam kimi - özgǝsi kimi;

                Öz hayatımızı birbaşa

Gǝrgin yaşayırıq ki, böylǝ didǝrgin?!!

Tun-çiçǝyi qoxuyurdu xǝlvǝt küçǝmiz

                Ulduzlar sayrışırdı,

                         Ay çıxmamışdı hǝlǝ…

       İçǝriyǝ qapandım -

                            Qapını örtdüm…!!!

 

 

PARTİTURLARDA DOĞULAN ANLAM

 

Balǝ deyil

       Tanqo deyil

              Heç Flaminqo da deyil

Çox sadǝcǝ oynamaqdır

Göyün mǝzǝli ritminǝ!!!

Samba deyil

        Salsa deyil

              Lambada da deyil artıq…

Çox sadǝcǝ oynamaqdır

Heç partneri qaldırmadan -

                İsteycdǝ burcutmaq üçün,

                              Mavi göyün şux ritminǝ…

Nǝ çeşid dansmıdır hayat!!

Profesyonal rǝqqasǝlǝr

                       Bizi oyuna qatmadı…

Yerindǝn -

                [Fiks]

                       Oynatmadı!!..

 

 

EKRANDA ÖLÜM

 

Axşam idi -

          Nǝsim ǝsirdi…

Tapançanı cibinǝ qoydu.

Xiyabanda böyründǝn keçdi

Keçib - gedib küçǝdǝ durdu -

Axşam idi -

          Nǝsim ǝsirdi…

Tapançanı cibinǝ qoydu

Tǝlǝsmǝdǝn böyründǝn keçdi

Keçib - gedib Xiyabanda duraqda durdu -

Axşam idi -

          Nǝsim ǝsirdi…

Oğlan küçǝdǝ öldü.

 

□□□

 

Sonuncu lokeyşendǝ

                Kameranın qarşındaaaaa -

 

 

PARALEL DUYĞULARİN TOPLANTI MARŞI

 

Dolub ürǝyimǝ ayrılıq dǝrdi -

Üşüdür son bahar

                    nǝsimi kimi…

Ölǝn sevgimizin neqativlǝri,

Mǝzar qǝlbimizdǝn

                            xortlanır indi!!!

 

Tǝnhalıq qandalı bilǝyimizdǝ -

Ayrılıq hǝsrǝtin zindan çǝkirik.

Sevgiyǝ nifrǝt var ürǝyimizdǝ,

Adamlar içindǝ -

                 Dǝrd içindǝyik!

 

Darıxma basanmaz daha qǝlbimi

Yaxır xatirǝlǝr ǝjdǝha kimi…

 

 

BAQQAL OĞLANIN SEVGİ DRAMATİKASI

 

Balıqlar borcunun son bir hǝftǝsi,

Draq-estor heç açmadı!!

Oysa gǝlib - heç keçmǝdi -

Astanadan - içǝriyǝ…

Hǝlǝ qala, bir şey ala!!

Sonra telefonu zǝng çala…

Sonra da çox xanımyana,

Ürǝyimi alıb - gedǝ -

İş yerinǝ gedǝ - gedǝ!!

 

 

ASTİGMATİK TƏNHALIQ

 

Parkamı gǝlibdir çıxıb buraya!

Acı çaya qonaq olsunmu -

                          Acı çaya!?

Kim itirmiş!

Kim unutmuş onu burada?

Gözündǝki dünyamıdır?!

Zǝncirmidir qolunda?!

Qollarını açdıqda -

Çǝmǝnlikdǝ uzanan

Uzanan -

           Çamurlu gözlük…

Bu yazı Kardeş Kalemler dergisinin 179. sayısında yer almaktadır. Derginin bu sayısında yer alan tüm yazılara aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
Kardeş Kalemler 179. Sayı